Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

I. Definities

De Hondencoach: Terry Mehciz, eigenaresse van Hond in Evenwicht gevestigd te Lage Zwaluwe. Cliënt: de eigenaar van de hond, die de Hondencoach opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of lessen/workshop volgt.

II. Algemeen

Alle tussen de Hondencoach en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
1. De Hondencoach zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De Hondencoach zal de cliënt (minimale leeftijd 18 jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden.

3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de Hondencoach ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

III. Adviezen, therapieën en training

1. Een cliënt kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond advies vragen aan de Hondencoach.

2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van de Hondencoach.

3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de Hondencoach. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

4. De Hondencoach kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.

5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6. De Hondencoach behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.

7. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsproducten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De Hondencoach kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

IV. Betaling/afspraken

1. Gemaakte afspraken tussen de Hondencoach en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.

2. De Hondencoach behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt.

3. Indien door ziekte of overmacht van de Hondencoach een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de Hondencoach er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

4. Betaling dient contant na het consult/de eerste les van de puppycursus of per factuur binnen de betalingstermijn te geschieden.

5. Honden die een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. De Hondencoach is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.

6. Alle door de Hondencoach verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of puppylessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hondencoach worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

Kamer van Koophandel 68429037

Hond in Evenwicht logo
Hond in Evenwicht

Copyright © 2023 Hond in Evenwicht | Cookies | Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Site-Index

Designpro.nl | Z-IM